Pedagog szkolny

Przekaż informację dla Pedagoga:

- w Opolu Lubelskim

- w Kluczkowicach

Wyślij informację na stronę           

 

Wróć do strony startowej

 
 
 
 
Pedagog szkolny
 

Pedagog szkolny organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.

Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.
 

Do zadań pedagoga szkolnego należy:
 1. Systematyczna współpraca z wychowawcami, rodzicami i uczniami w minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiu zaburzeniom zachowania, oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym.
 2. Współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną oraz innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielonej uczniom.
 3. Współpraca z pielęgniarką szkolną i organami szkoły.
 4. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, w każdej klasie we współpracy z wychowawcami i rodzicami.
 5. Określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom odpowiedni do rozpoznanych potrzeb.
 6. Udzielenie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki.
 7. Działanie na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 8. Zwracanie uwagi na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji o prawach dziecka.
 9. Prowadzenie doradztwa psychologicznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
10.Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
11.Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

 
Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

  - Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
  - Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
  - Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
  - Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
  - Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
  - Chciałbyś z kimś porozmawiać.
  - Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
  - Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 

Zgodnie z § 11 statutu naszej szkoły w Zespole zatrudnionych jest dwóch pedagogów:

●   Pani Joanna Pomorska- Batyra w Opolu Lubelskim
●   Pani Magdalena Plis w Kluczkowicach

 

 

 Informacje bieżące padagogów Zespołu:

 

W tej chwili brak informacji bieżących

 

 
 
Strona wyświetlona 11239 razy
 
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim