Samorząd Uczniowski

Władze Samorządu w bieżącym roku

Regulamin Samorządu

Plan pracy na bieżący rok szkolny

Strona startowa

 
 
 
 
Samorząd Uczniowski w naszej szkole
 

Czym jest samorząd uczniowski? Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55). Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując szkolną drużynę piłki nożnej lub projekcje filmowe dla kolegów, uczestnicząc w spotkaniach koła miłośników przyrody czy gier komputerowych, dekorując salę gimnastyczną na imprezę karnawałową, pisząc artykuły do szkolnej gazetki, tworząc stronę internetową lub organizując wystawę fotografii. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu uczniowskiego – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!

Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzana przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.

Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.

W § 13 Statutu naszej szkoły czytamy:
  1.W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
  2.Samorząd Uczniowski podzielony jest na Zespoły (§ 8 pkt 2.2.1, pkt 2.2.2.) , których zakres kompetencji reguluje Regulamin Zespołu Samorządu Uczniowskiego.
  3.Zespół Samorząd Uczniowski może przedstawić organom szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego, realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów i wymagań edukacyjnych takich jak:
   3.1.prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
   3.2.prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
   3.3.prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
   3.4.prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
   3.5.prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
  4.Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, zgodny ze Statutem Zespołu.


 
 
Strona wyświetlona 10289 razy
 
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim